Obchodní podmínky


Kontaktní údaje prodávajícího

Společnost Korporátní dárky s.r.o., sídlem Slunečnicová 1172, Květnice, 250 82, zapsaná u Městského soudu v Praze, vložka C 261862, provozuje svoji činnost na výše uvedené adrese.

Přijímání objednávek

Objednávky za zboží a služby jsou akceptovány emailem na kontakt marcela.sevcukova@korporatnidarky.cz. V objednávkách je nutné uvést přesnou specifikaci zboží nebo služby podle označení prodávajícího. Objednávka musí být označena podpisem a razítkem společnosti.

Všeobecné informace

Každá dohodnutá dodávka zboží se považuje za uzavřenou kupní smlouvu podle obchodních podmínek.

Platební podmínky

Kupní cena za dodané zboží nebo služby je stanovena dohodou dle zaslané cenové nabídky. Slevy a další cenové akce z kupní ceny jsou závazné, pouze pokud byly předem kupujícímu písemně garantovány. Splatnost faktur je standardně stanovena na 14 dní, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Zboží může být hrazeno kupujícím následovně:
Před dodáním zboží bankovním převodem nebo hotovostně, při převzetí zboží hotovostně nebo převodem na základě splatnosti vystavené faktury.

Prodávající může požadovat zálohovou platbu v hotovosti nebo na základě zálohové faktury. Při opoždění s úhradou ceny je kupující povinen zaplatit úroky ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý započatý den z prodlení včetně nákladů spojených s vymáháním pohledávky.

Doprava zboží

Dopravu zboží, pokud nebylo domluveno jinak, zajišťuje prodávající na svoje náklady do hmotnosti 10kg. Objemnější zásilky jsou vždy konzultovány individuálně.

Reklamace zboží

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Vztahy, které nejsou specifikovány v těchto obchodních podmínkách se řídí ustanovením Obchodního zákoníku.